Aluekeräyspisteverkosto ja sen kehittyminen

Jätehuoltovastuu Suomessa on jaettu eri toimijoille. Muutamia vuosia sitten lasin, metallin, kartongin ja muovipakkausten keräys säädettiin jätelaissa tuottajien vastuulle. Tämä tuottajataho on Rinki Oy. Jätelaissa on määritelty tuottajakeräyspisteverkoston minimilaajuus. Kunnallisella keräyksellä tätä tuottajien keräyspisteverkostoa ei tarvitse välttämättä täydentää, mutta se on mahdollista.

Täydentävän keräyksen laajuus jää paikallisen jäteviranomaisen ratkaistavaksi. Ennen tätä lakimuutosta keräys järjestettiin kunnallisesti ja materiaalista saatavat tulot tulivat kunnalle. Jätelaissa puhutaan kunnasta, mutta yleensä jätehuollon järjestämisestä puhuttaessa tarkoitetaan kunnallista jäteyhtiötä, kuten Sammakkokangasta. Nykyisin täydentävä keräys on rahoitettava jätemaksuilla ja kerätty materiaali tulee toimittaa tuottajien materiaaliterminaaleihin. Materiaalin toimittamisesta jäteyhtiö ei saa tuloja.

Tämän valtakunnallisen lakimuutoksen myötä myös Sammakkokankaan toimialueen jätehuoltoa oli tarkasteltava uudesta näkökulmasta. Jätelautakunta määritteli jätehuollon palvelutason 2017, joka täydentää jätehuoltomääräyksiä. Nämä molemmat asiakirjat ovat velvoittavia ohjeita, joihin Sammakkokankaan toiminnan on perustuttava. Palvelutasossa on mm. määritelty jätereittialueen kattavuus, keräyspisteiden minimitaso ja lajitteluasemapalvelut. Jätetaksa rakennetaan puolestaan niin, että vähintään palvelutason mukaiset palvelut saadaan katettua jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Sammakkokankaan osakaskunnista osassa palvelutason mukaisesti pisteitä vähennetään ja osaan perustetaan. Yhtiöllä on useampi osakaskunta, joissa ei ollut lainkaan täydentävää keräystä siinä vaiheessa, kun kunta liittyi yhtiön osakkaaksi. Pisteverkosto on suunniteltu niin, että pisteet on pyritty perustamaan pääkulkuväylien varteen. Myös asutuksen sijoittumista katsotaan suunnittelussa. Alueella on paljon vesistöjä, joten alueiden erityispiirteitä huomioidaan myöskin suunnittelussa.

Edellä käsiteltiin täydentävää lasin, metallin, kartongin ja muovipakkausten keräystä. Lisäksi Sammakkokangas järjestää alueellista sekajätekeräystä niille, joilla ei ole käytössä omaa tai kimppajäteastiaa. Tässä on kuitenkin tapahtumassa rakenteellinen muutos. Aluekeräyspisteissä tapahtuvaa sekajätekeräystä vähennetään ja erityisesti vakituiset asukkaat ohjataan käyttämään omaa tai kimppajäteastiaa. Tämä palvelu on suositeltava myös vapaa-ajan asukkaille. Eli jätereittialueella tulee ensisijaisesti liittyä järjestettyyn sekajätekeräykseen omalla tai kimppa-astialla.

Palvelutasoltaan jätereittialue on viime vuosina laajentunut ja kattaa koko Sammakkokankaan toimialueen. Reittiteitä ovat kaikki jäteautolla liikennöitävät tiet (ei pihatiet). Astiatyhjennykset ovat tasataksan mukaisia. Esimerkiksi 240 litran jäteastian tyhjennys haja-asutusalueella tai kuntakeskuksessa on samanhintainen. Oman tai kimppa-astian käyttäminen tulee myös aluekeräyspistettä edullisemmaksi. Oman tai kimppa-astian käyttämisessä on myös se hyvä puoli, että astia on lähellä kiinteistöä ja koko ajan käyttäjien tiedossa on astian täyttöaste. Palvelutasoltaan oma tai kimppa-astia voidaan katsoa edellä kerrotuin perustein palvelutasolta paremmaksi verrattuna aluekeräyspisteen käyttöoikeuteen.

Lisäksi kiinteistökohtaisten astioiden kautta kerätty jäte on laadultaan parempaa kuin aluekeräyspisteistä kerätty. Jätteen laadulla on erityistä merkitystä, koska sekajäte toimitetaan 100%:sti energiahyödynnykseen.

Aluekeräyspisteiden sijaintitiedot löydät täältä.