Kuljetuskilpailutuksen tuloksena halvemmat astiatyhjennyshinnat

 Jätteen hinnoittelun periaatteita

Jätetaksa perustuu jätelain kunnille asetettuihin velvoitteisiin periä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tämän tehtävän hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Jätetaksaa sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluviin jätteisiin, kuten asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyviin jätteisiin. Kiinteistöjen jätemaksu koostuu perusmaksusta sekä jäteastian tyhjennysmaksusta tai sekajätteen aluekeräyspistemaksusta. Jäteastioiden tyhjennysmaksut taas muodostuvat kuljetus- ja käsittelyosasta, jotka on eroteltu taksaan. Kuljetusosalla katetaan jätteiden kuljetuksesta ja kuljetusten järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Käsittelyosalla katetaan kunkin jätelajin käsittelykustannukset.

Kunnallisella jätehuollolla ei ole lakisääteistä velvoitetta järjestää pakkausjätteiden eli lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausten alueellista keräystä, mutta kustannuksellaan se voi järjestää ns. täydentävää keräystä. Täydentävä keräys on välttämätöntä, jotta sekajätteen laatu ei heikkene. Erilliskerätty lasi, metalli, kartonki ja muovi on kuitenkin toimitettava tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Täydentävän keräyksen riittävyyttä ja kustannuksia arvioidaan palvelutason määrittelyä tehdessä.

Jätteenkuljetuksen maksut sekajätteelle, biojätteelle ja pakkausjätteille: lasi, metalli, kartonki sekä muovi

Vuosina 2019–2020 Sammakkokangas Oy on kilpailuttanut alueiden 4-6 kuljetussopimukset. Alueiden 5-6 sopimukset ovat alkaneet 1.9.2020 Äänekoskella ja alueen 4 sopimus alkaa 1.1.2021 Uuraisilla ja osa Äänekoskesta siirtyy vuoden alussa tähän kuljetusalueeseen. Tämän kilpailutuksen tuloksena sekajätteen, biojätteen ja pakkausjätteiden kuljetushinnat laskevat koko kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella eli Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Saarijärvellä, Uuraisilla ja Äänekoskella. Muissa kunnissa (Hankasalmi, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas ja Viitasaari) kuljetushinnan määrittelee kuljetusyrittäjä. Käsittelyhinnat pysyvät ennallaan.

Sekajätteen käsin siirrettävien 140–660 l astioiden kuljetusosuuden hintaa lasketaan 13,77 %. Ja siten esimerkiksi yleisimmän astiakoon 240 l tyhjennyshinta laskee 8,30 €:sta 7,75 €:oon. Nostoperusteiden astioiden osalta kuljetushinnan lasku on 5,42 % ja esim. 5 m3 säiliön hinta muuttuu 119, 35 €:sta 115,63 €:oon. Pakkausjätteistä lasin, metallin ja kartongin osalta kuljetushintoja lasketaan 19,34 %, mikä on huomattavan suuri muutos kaikissa astiakoissa ja säiliöissä.

Muovipakkausten keräys ei vielä ole ollut mahdollista omalla astialla. Kilpailutuksessa niiden kuljetuksesta on kysytty tyhjennyshinnat, jotka sisällytetään vuoden 2021 taksaan. Muovin tyhjennyshinnat ovat samat kuin sekajätteen. Muovipakkausten keräämisestä jätelautakunta on linjannut, että ennen sen aloittamista on mm. kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista ja ilmastovaikutuksesta oltava tietoinen. Lisäksi jätelain uudistus on käynnissä ja tähän tulevat vaatimuksista halutaan olla tietoisia ennen muovipakkausten keräyksen aloittamista alueella.

Perusmaksulla katettavia toimintoja ovat mm. vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, pakkausjätteiden täydentävä keräys, aluekeräyspisteiden ylläpito, jäteneuvonta ja tiedotus, jäteviranomaisen kustannukset, osa asiakaspalvelun ja laskutuksen kuluista sekä asumisen jätehuollossa syntyvät luottotappiot. Perusmaksuun on tehty 1,4 % korotus. Kierrätystavoitteiden kiristyminen ja materiaalin kierrätyksen yleistyminen erityisesti muovin ja tekstiilijätteen osalta vaatii panostusta ja varoja lähitulevaisuudessa. Jätehuollon viranomaistoimintaan kuuluu asumisen lietteiden eli saostus- ja umpisäiliöiden lietteen poiston seuranta ja tämän rekisterin ajantasaistaminen resursseja, sillä vuonna 2021 on tarkoitus saattaa lietehuollon rekisteri ajantasalla. Jätelautakunta on huomioinut tämän budjetissaan, ja varautunut siinä palkkaamaan henkilön, joka saattaa rekisterin seurannan mahdollistavaan tilaan. Lisäksi muovipakkausten täydentävää keräystä ei ole aiemmin sisällytetty taksaan, joten sen vaikutus perusmaksuun on syytä huomioida. Lisäksi, tilanne on se, että perusmaksukertymä ei nykyisellään riitä kattamaan olemassa olevia kuluja. Perusmaksun korotus tarkoittaa pientaloasukkaalle ainoastaan noin 0,50 € korotusta vuosikustannukseen.

Korotus on tulossa myös vapaa-ajankiinteistön aluekeräyspisteen sekajäteastian maksuun ja maksu on tämän 5 %:n korotuksen jälkeen 42,97 € (sis alv 24%). Uutena otetaan käyttöön uusi maksuluokka koskemaan kiinteistöjä, jotka ovat ympärivuotisessa vapaa-ajankiinteistökäytössä. Tämä on suuruudeltaan kaksinkertainen kesäaikaiseen käyttöön nähden.