TIEDOTE

Hallituksen toimet uhkaavat romuttaa julkisen jätehuollon ja nostaa jätemaksuja

Valtioneuvosto antoi eilen 22.6.2016 esityksen uudeksi hankintalaiksi. Esitys rajaa merkittävästi julkisten toimijoiden nykyistä mahdollisuutta myydä palveluitaan markkinoilla. Toteutuessaan se merkitsisi myös jätehuoltokustannusten nousua niin kotitalouksille, yrityksille kuin kunnille. Hyötyjinä olisivat suurimmat jätealan yritykset.

Keskisuomalaisten julkisten jätelaitosten Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen ja Sammakkokangas Oy:n toimitusjohtaja Outi Ruuska ovat huolissaan siitä, mitä seurauksia hankintalain linjauksilla olisi aluetalouteen sekä kotitalouksien ja yritysten jätehuoltokustannuksiin.  Toteutuessaan esitys johtaisi väistämättä asukkaiden jätemaksujen nousuun. Maksajiksi joutuisivat myös paikalliset yritykset, maanviljelijät ja kunnat. Myös yhdyskuntajätehuollon kehitys ja korkea laatu vaarantuvat.

Ainoana maana Euroopassa hallitus esittää hankintalakiin merkittävästi EU-direktiiviä tiukempaa sääntelyä julkisten toimijoiden mahdollisuuteen myydä palveluja omistajakuntien ulkopuolelle. Direktiivin mahdollistaman 20 %:n ulosmyynnin sijaan hankintalakiesityksessä esitetään ulosmyynnin rajaksi viittä prosenttia tai maksimissaan 0,5 miljoonaa euroa.

"Tämä rajoittaa merkittävästi jätelaitosten mahdollisuuksia tarjota palvelujaan yrityksille tai osakaskuntiensa ulkopuolisille kunnille, mikäli nämä kilpailuttavat jätehuoltopalvelujaan. Monet pienyrittäjät ja viljelijät jäävät monopolisoituvan yksityisen palveluntarjonnan ja voittoa maksimoivan hinnoittelun varaan. Muutos tulee merkitsemään suoraa tulonsiirtoa tavallisilta kuntalaisilta ja pienyrityksiltä suurille valtakunnallisille yrityksille", toteaa Martikainen.

Useat kymmenet, jopa sadat pienyritykset käyttävät päivittäin Mustankorkean ja Sammakkokankaan jätteenkäsittelypalveluja. "Iso osa palveluista on sellaisia, että niitä ei ole yksityisen jätehuoltosektorin puolelta saatavilla tai ne ovat kohtuuttoman kalliita. Mikäli hankintalaki kiristäisi kuntien mahdollisuuksia vastaanottaa jätettä yrityksiltä, olisi pienyritysten etsittävä jätehuoltoratkaisunsa muualta", kertoo Ruuska.

Pitkät jätteenkuljetusmatkat lisäävät hintaa entisestään. Esimerkiksi yritysten biojätteen kuljettaminen maakunnan ulkopuolelle on kyllä mahdollista, mutta kustannukset jäävät jätteen tuottajan maksettavaksi. Riski laittomaan ja ympäristöä pilaavaan dumppaamiseen lisääntyy.

Muut Pohjoismaat ovat linjanneet, että julkisille toimijoille EU-direktiivissä säädetty 20 prosentin raja markkinoilla toimimiseen tulee toteuttaa kunkin maan kansallisessa lainsäädännössä. Kansallisesti poikkeavalla sääntelyllä jäsenmaat joutuisivat eriarvoiseen asemaan jolloin EU:n sisämarkkinat vääristyvät.

"Julkinen jätehuolto on tehnyt valtavan työn kiertotalouden kehittämiseksi sekä ympäristön ja terveyden suojelemiseksi. Julkisen jätehuollon mahdollistaman yhteistyön turvin on kehitetty Suomen talouden kaipaamia vientituotteita. Kunnan jätehuollon tarjoama yrityskumppanuus on mahdollistanut useiden uusien cleantech -yrityksien perustamisen ja laajentanut alan kilpailua. Koko kehitystyö uhkaa joutua romukoppaan, jos yhteistyömahdollisuudet estetään harkitsemattomalla lainsäädännöllä", Martikainen ja Ruuska harmittelevat.

Hallituksen esitys eduskunnalle: http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804cb3b6

Kuntaliiton tiedote: http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2016/Sivut/hankintalakiesityksen-jatkovalmistelu.aspx

 

Lisätietoja:

Esko Martikainen                                                                                 Outi Ruuska

Toimitusjohtaja                                                                                    Toimitusjohtaja

Mustankorkea Oy                                                                                Sammakkokangas Oy

040 724 8744                                                                                       044 468 5500

esko.martikainen@mustankorkea.fi                                                outi.ruuska@sammakkokangas.fi