Jätteiden omatoiminen käsittely

Kompostointi

Ruokajätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä ja jyrsijäsuojatussa kompostorissa. Puutarhajätteitä saa kompostoida kompostikehikossa.

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen. Kompostorissa on oltava riittävästi tilavuutta yhtä taloutta kohti. Yhteisen kompostorin käytössä tulee olla nimettynä vastuuhenkilö.

Asuinkiinteistöjen elintarvikejätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle tai kunnalliselle jäteyhtiölle. Kompostointi-ilmoituksessa on mainittava kiinteistön omistaja ja haltija, osoite ja kompostoinnin vastuuhenkilö.

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja  pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain tarkoitukseen sopivassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Kompostoria ei saa sijoittaa 10 metriä lähemmäs kaivoa eikä ilman naapurin suostumusta neljää metriä lähemmäksi tontin rajaa.

Jätteiden polttaminen

Taajama-alueella keskuslämmityskattilassa tai muussa vastaavassa tulipesässä saa polttaa risuja, oksia sekä käsittelemätöntä puutavaraa, paperia, pahvia ja kartonkia. Muiden jätteiden polttaminen on kielletty. Puutarhajäte suositellaan käsiteltäväksi kompostoimalla. Taajama-alueella jätteiden avopoltto on kielletty.

Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa edellä mainitun lisäksi avopolttona oksia, risuja, käsittelemätöntä puujätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä poltettavaksi kelpaavia haitattomia jätteitä, kuten olkia ja hakkuutähteitä. Muiden jätteiden avopoltto on kielletty.

Sallittujen jätteiden polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Tämä määräys ei koske jätteenpolttoa, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Jätteiden hautaaminen

Jätteen hautaaminen maahan on kielletty.

Kuolleiden lemmikki- ja tuotantoeläinten ja eläinjätteiden hävittämisestä on säädetty erikseen. Tarkempia ohjeita saa kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiselta.